Thanh Nguyễn

Kiểm Tra Email Của Bạn!

Lưu ý: Trường hợp bạn không thấy email tới trong "hộp thư đến ", có thể email nằm trong các thư mục khác như "Quảng Cáo" hay "Nội Dung Cập Nhật"...

Để không bỏ sót email nào khi kiểm tra GMAIL, bạn bấm vào nút "Tất cả thư" như hướng dẫn ở hình bên dưới.